Bước 1: Thiết lập thông tin chung

Thiết lập Logo, giờ khám...

Bước 2: Thiết lập tài khoản cho các bác sỹ khám

Tài khoản cho các bác sỹ, lễ tân…

Bước 3: Thiết lập các bộ phận trong phòng khám

* Tham khảo mô hình hoạt động phòng khám sử dụng Z Clinik

Các phòng/ bộ phận trong Phòng khám

*Tham khảo mô hình hoạt động phòng khám sử dụng Z Clinik

Bước 4: Thiết lập danh mục, phục vụ quá trình khám

Danh mục thuốc (Phục vụ việc kê đơn)
Danh mục chuyên khoa (Khi cần khám chuyên khoa)

Bước 5: Thiết lập thông tin In ấn

Mẫu In Đơn thuốc / Kết quả nội soi / Phiếu khám chuyên khoa / Hóa đơn